معرفی تمامی رشته ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

معرفی رشته های مقطع دکتری

ردیفنام رشته
1حقوق خصوصی
2فیزیولوژی ورزشی
3فيزيولوژی ورزشی - بيوشيمی و متابوليسم ورزشی
4عمران - سازه
5جغرافیا - برنامه ریزی شهری

معرفی رشته های مقطع کارشناسی ارشدناپیوسته

ردیفنام رشته
1جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
2ژئومورفولوژی – ژئومورفولوژی و آمایش محیط
3آب و هواشناسی – آب و هواشناسی محیطی
4جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – برنامه ریزی کالبدی – فضایی
5سمجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – سیستم اطلاعات جغرافیایی
6آموزش زبان انگلیسی
7مترجمی زبان انگلیسی
8حقوق خصوصی
9مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی
10مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی
11مدیریت دولتی – مدیریت تحول
12مهندسی نقشه برداری – سنجش از دور
13مهندسی عمران – مدیریت منابع آب
14مهندسی عمران – سازه
15مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی
16مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
17علوم و مهندسی آب – سازه های آبی
18طراحی شهری
19مهندسی معماری

معرفی رشته های مقطع کارشناسی پیوسته

ردیفنام رشته
1زبان و ادبیات انگلیسی
2حقوق
3علوم سیاسی
4علوم قضایی
5مدیریت دولتی
6مدیریت صنعتی
7جغرافیا
8مهندسی نقشه برداری
9مهندسی عمران
10مهندسی کامپیوتر

معرفی رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته

ردیفنام رشته
1آموزش زبان انگلیسی
2آموزش و پرورش ابتدایی
3حسابداری
4تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
5مهندسی نرم افزار کامپیوتر
6مهندسی فناوری عمران – نقشه برداری
7مهندسی فناوری عمران – نقشه برداری
8معماری
9مهندسی اجرایی عمران

معرفی رشته های مقطع کاردانی ناپیوسته

ردیفنام رشته
1کاردانی بیمه
2کاردانی حسابداری
3کاردانی علوم ورزشی
4کاردانی نقشه برداری
5کاردانی فنی عمران – بتن
6کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب
7کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه فاضلاب
8کاردانی فنی عمران – منابع آب های سطحی
9نرم افزار کامپیوتر
10تکنولوژی تولیدات دامی
11معماری