عبداله عباسی

معاونت دانشجوئی و فرهنگی

شماره تلفن داخلی : ۲۷۶

Personnel-icon0