اعضاء هیئت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

مهدی زارع

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی لارستان