معاونت اداری و مالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

سعید نجیب زاده

معاونت اداری و مالی