معاونت ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

لیلی ارغوان

كارگزين هيات علمی

حسن امامی

مدير امور پژوهشی

سعید نجیب زاده

معاونت اداری و مالی

عبداله عباسی

معاونت دانشجوئی و فرهنگی