معاونت پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

حسن امامی

مدير امور پژوهشی